Kinh Nghiem Hay

Phím tắt trong After Effect

Phím tắt trong After Effect

Trong thiết kế để thao tác nhanh và gọn hơn chúng ta thường dùng phím tắc để rút ngắn thời gia và tăng tuổi thọ cho con chuột
Phím tắt trong After Effect

Chọn giao diện
Shift + F10 | F11 | F12
Tạo Composition mới: Ctrl+N
Alt + Scroll chuột giữa > Phóng to thu nhỏ Timeline
Phím 0 > Xem trước — Preview: Spacebar

Các phím tắt thay đổi chuột:
V > Selection tool
W > Công cụ xoay hình
Y > Công cụ đổi tâm xoay hình
Z > Zoom tool
Q > Vẽ hình khối (mặt nạ)
C > Điều khiển Camera
H > Hand tool
G > Pen tool: Vẽ mặt nạ bằng Pen

Phím tắt thay đổi trên Timeline:
Home | End > Về đầu và về cuối của Composition
Pageup, PageDown > Tiến hoặc lùi 1 frame
B, N > Đặt điểm đầu và điểm cuối của vùng làm việc
I | O > Về đầu và về cuối của 1 Layer

Phím tắt điều khiển Layer:
A > Mở tâm xoay
P > Mở Vị trí Position
S > Mở bảng phóng to thu nhỏ Scale
R > Mở bảng xoay
T > Mở bảng điều khiển độ trong
U > Mở các thuộc tính đã có keyframe trên bảng layer
E > Mở bảng hiệu ứng (nếu gắn hiệu ứng)
Ctrl + Alt + B > Đặt vùng làm việc dài bằng khoảng tồn tại của layer
Ctrl + [ | ctrl+] > Sắp xếp thứ tự các layer
Ctrl + D > Nhân đôi layer
Ctrl + Shift+D > Cắt đôi layer ở khoẳng thời gian đang đặt
Alt + PageUp hoặc Alt + PageDown > Đẩy layer tiến lên hoặc lùi lại 1 frame
M > Đánh dấu vị trí trên Timeline 
Ctrl + M > Chuyển Composition đang làm việc sang bảng render
Ctrl + ' > Show Grid

Timeline
Phím * trên NumLock > Tạo marker trên timeline
Phím J | K > Chuyển đến các KeyFrame, Marker trước hoặc sau trên timeline
Shift + F3: Mở bảng Graph Editor
Ctrl + Shift + C > Tạo Composite trên các layer đang chọn
Phím + | - > Phóng to, thu nhỏ Timeline
Phím [ | ] > Canh lề trái hoặc phải các layer đang chọn
Alt + [ | ] > Ẩn Layer phía bên trái hoặc bên phải con trỏ
Ctrl + Shift + Mũi tên trái, phải > Di chuyển 10 Frame 

Layer
A > Mở tâm xoay
P > Mở Vị trí Position
S > Mở bảng phóng to thu nhỏ Scale
R > Mở bảng xoay
T > Mở bảng điều khiển độ trong
Shift + A | P| S,…> Mở thêm thuộc tính cho layre
 U > Mở các bảng đã keyframe
E > Mở bảng hiệu ứng (nếu gắn hiệu ứng)
Ctrl + Alt + B > Đặt vùng làm việc dài bằng khoảng tồn tại của layer
Ctrl + [ | ctrl+] > Đẩy layer lên trên hoặc xuống dưới 1 layer khác
Ctrl + D > Nhân đôi layer
Ctrl + Shift+D > Cắt đôi layer ở khoẳng thời gian đang đặt
Alt + PageUp hoặc Alt + PageDown > Đẩy layer tiến lên hoặc lùi lại 1 frame
Ctrl + M > Chuyển Composition đang làm việc sang bảng render
Ctrl + Home > Canh giữa đối tượng với composite

Shift + +|- > Chọn Mode trên bảng Layer
Ctrl + Shift + P: Gán thuộc tính Position & tạo keyframe cho position
Ctrl + Shift + O: Gán thuộc tính Opacity
Ctrl + Shift + R: Gán thuộc tính Rotation
Ctrl + Shift + A: Bỏ chọn các Keyframe
Ctrl + Alt + A: Chọn hết các keyFrame đang hiện trên Timeline

Ctrl + / > Chèn source từ bảng Project vào timeline
Ctrl + Shift + N: Gán khung mask HCN cho layer
Ctrl + L > Khóa layer
Ctrl + Shift + L > Bỏ khóa layer
B: Set điểm đầu của Work Area
N: Set điểm cuối của Work Area
Ctrl + ALT + B: Set work area trùng với thời gian của 1 layer
Crl + +|- tượng tự: phím , & .

Phím U: Hiện các thuộc tính Transform có keyframe
Phím E: Hiện các Effect trên bảng layer

Ctrl + --> <--: Di chuyển sang con trỏ phải hoặc sang trái 1 Frame
Shift + Pageup | PageDown: Di chuyển con trỏ sang phải hoặc sang trái 10 Frame
Alt+ Pageup | PageDown: Di chuyển Layer sang phải hoặc sang trái 1 Frame

Phím số: 1,2,3,4... : Chọn các layer trên timeline
Ctrl + [,]
Ctrl + Shift + [,]: Sắp xếp thứ tự layer


Chỉnh tốc độ layer: Chọn Layer / Time / Time Stretch

Chọn đầu đọc > Chọn layer > Alt + [: Cắt đầu, Alt + ]: Cắt đuôi
I, O: di chuyển đầu đọc đến điểm đầu và cuối timeline
Edit/ Duplicate (Ctrl + D): Nhân đôi layer được chọn
Edit / Split layer (Ctrl + Shift + D): Tách layer
Chọn timeline > [ , ] : Chỉnh vị trí layer trên timeline

About Tọa Độ Du Lịch

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.
Liên hệ : nguyenhuan98@gmail.com